Sona

Sona

Educació musical innovadora i de qualitat

Proposem una educació musical transversal. No volem centrar-nos en un únic estil musical ni en una única manera de fer música.

Volem ajudar a descobrir diverses estètiques musicals i a donar a conèixer diverses maneres d’entendre la pràctica musical per tal que cada alumne tingui l’oportunitat de descobrir en què es vol especialitzar.

Classes de lleguatge musical

Classes en grup (3-5 alumnes per classe). Poder llegir, escriure, entendre, analitzar, crear, tocar, cantar, moure’ns… Viure la música amb un sentit artístic. A les classes de llenguatge musical es treballa per projectes i centres d’interès. L’assignatura s’organitza al voltant de dos concerts pedagògics anuals en col•laboració amb grups musicals professionals de diversos estils.

Etapa 1 (3-7anys)

La primera etapa està pensada com a mostrari del que és la música i per fer una mirada horitzontal i oberta al fet musical. Es tracta de donar a conèixer diverses estètiques musicals a través de la pràctica i el joc per oferir als nostres alumnes l’oportunitat de descobrir els seus interessos.

Objectius

– Viure el coneixement de la música a partir del moviment corporal.
– Descobrir diversos instruments i la seva sonoritat.
– Escoltar activament diferents estètiques musicals.
– Tocar instruments de tècnica senzilla.
– Cantar i treballar l’entonació.
– Improvisar melodies i ritmes.
– Desenvolupar l’atenció envers la música.
– Compartir experiències musicals amb la família i els companys.

Etapa 2 ( 7-12 anys)

Consisteix en desenvolupar i aprofundir els continguts presentats en l’Etapa 1. S’inicia un procés d’observació dels interessos de cada alumne per tal d’enfocar la seva especialització en la tercera etapa.

Objectius

– Viure el coneixement de la música a partir del moviment corporal.
– Tocar diferents instruments de tècnica senzilla
– Escoltar activament diverses estètiques musicals i analitzar les seves característiques.
– Improvisar melòdicament i rítmicament (introduir modalitat/tonalitat).
– Composar seguint uns paràmetres concrets.
– Llegir i escriure notació musical.
– Treballar acords tríades i les seves funcions.
– Cantar a dues o més veus.
– Compartir experiències musicals amb la família i els companys.

Etapa 3 (12-18 anys)

Es caracteritza per l’especialització de l’alumnat en un llenguatge musical concret que potenciï i gestioni els interessos dels alumnes i desenvolupi la seva autonomia com a músics.

Objectius

-Viure la rítmica a través del moviment corporal.
-Incorporar els seus instruments a l’aula.
-Escoltar activament diverses estètiques musicals i analitzar els paràmetres musicals de les diferents peces (tímbrica, forma, mètrica, modalitat/tonalitat, anàlisi melòdica i harmònica).
-Improvisar melòdicament i rítmicament (aprofundir en la modalitat/tonalitat).
-Composar i arranjar seguint uns paràmetres concrets.
-Llegir i escriure notació musical i xifrats.
-Familiaritzar-se amb els programes informàtics de composició i notació musical (logic i nale).
-Treballar acords tríades i quatríades i les seves funcions tonals.
-Cantar a dues o més veus.
-Compartir experiències musicals amb la família i els companys.
– Anàlisi melòdic i harmònic

Classes d’instrument

En un nivell bàsic creiem convenient que els nens facin classe d’instrument en grup, ja que el treball enriqueix els processos d’aprenentatge musical. A mesura que augmenta el nivell musical, les classes més adequades d’instrument són individuals, ja que el professor es pot centrar més en les necessitats específiques de cada alumne.

Classes en grup (3 alumnes per classe) i individuals de 30, 45 o 60 minuts. Cant, piano, guitarra, saxo, clarinet, flauta travessera i bateria.

Objectius

– Dominar els aspectes tècnics de l’instrument
– Tocar un repertori
– Improvisar i crear/composar música a partir de l’instrument
– Desenvolupar la percepció auditiva
– Aprendre a llegir notació musical per al seu repertori escrit
– Reforçar l’emissió vocal entonada
– Fomentar la pràctica vocal a la vegada que la instrumental en el cas dels instruments harmònics
– Desenvolupar el sentit artístic.

Conjunt instrumental

Classes en grup (2-6 alumnes) Interpretem, arrangem i composem temes d’un estil concret en grup.

Combo: grup instrumental de tradició moderna (pop, jazz, rock, funky etc.).
Música de cambra: grup instrumental de tradició clàssica (barroc, clàssic, romàntic, contemporani, etc.).

Objectius

– Tocar un repertori en grup
– Improvisar i crear/composar música a partir de l’instrument
– Desenvolupar la percepció auditiva
– Desenvolupar el sentit artístic
– Treball en equip

Preparació per a les proves del Grau Superior de Música

Dissenyem un pla educatiu per a aquells alumnes que vulguin cursar estudis superiors en un futur proper.

Objectius:

– Conèixer les diverses especialitats que ofereixen els centres de Grau Superior de Música
– Assessorar en el repertori instrumental
– Vetllar per l’adquisició d’aptituds i habilitats específiques per aprofitar el Grau Superior de música
– Donar pautes i estratègies per a la realització de les diferents proves
– Orientar en l’estructura de respostes, repartiment del temps, qüestions terminològiques bàsiques, etc.